• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

Etüd – Proje  ve Yapım Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

 • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak(Master Planlaması kapsamında)
 • Üniversitemizin ihtiyacı olan İdari ve Sosyal Hizmet Binalarının Mimari, İnşaat, Mekanik ve Elektrik tesisat projelerini hazırlamak/ hazırlatmak,
 • Üniversitemizin açık ve kapalı fiziki mekânları ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,
 • Üniversitemizin yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.(Kampüs Master Planlaması kapsamında)
 • Master planı kapsamında geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampüs içi peyzaj çalışmalarını yapmak,
 • Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
 • İş ve İşçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, iş yaparken 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Kanunu” ile ilgili hükümleri uygulamak/ uygulatmak,
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer birimlere destek hizmeti vermek,
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı proje arşivini tutmak. Şube Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak, Şube Müdürlüğü ile ilgili her türlü evrakın dosyalanmasını sağlamak,
 • Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak kurum dışı kişilerden, kurum ve kuruluşlardan, Daire Başkanı’nın talimatları doğrultusunda bilgi, evrak ve doküman talebinde bulunmak,
 • Astlarının işlerine ilişkin araç-gereç, malzeme ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yıllık yatırım programlarını hazırlamak, bunların gerçekleştirilmesi için üniversitemiz diğer daireleri ile koordineli çalışmak
 • Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek,
 • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak,
 • Yerleşke içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar ve otoparklar dâhil çevre düzenlemesini yapmak,
 • İhalesi yapılan bina inşaatlarının, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırıp, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetimini yapmak,
 • Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak,
 • Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılmasını sağlamak,
 • İhalesi yapılmış yapım işlerinin Yer Teslimlerini yaparak yüklenicileri işe başlatmak.
 • Yaklaşık maliyet artışlarını hazırlamak,
 • Yer teslimi, yapı denetim görevlileri komisyonlarını, geçici ve kesin kabul komisyonlarını oluşturmak
 • Hakediş sonrası her iş için Mali ve Fiziki gerçekleştirme yüzdelerini tespit etmek,
 • İhalesi yapılmış yapım işlerinin yönetim ve denetimini Bayındırlık işleri Kontrol Yönetmeliği, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yapılmasını sağlamak, süresinde bitirilmesini takip etmek
 • Süre uzatım kararlarını hazırlamak,
 • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak,
 • İş ve İşçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, iş yaparken 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Kanunu” ile ilgili hükümleri uygulamak/ uygulatmak,
 • Şantiye düzenini sağlamak ve yerleşke düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak,
 • Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlamak, gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak,
 • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda (açık spor tesisleri dâhil) yeni bina ve alt yapının yapılmasını sağlamak.