• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

 • Üniversitemiz yatırımlarıyla ilgili Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Yatırımlarıyla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,
 • Üniversitemiz Yatırım Programındaki projelere ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Üniversitemizin yapım işleriyle ilgili yatırım bütçesini hazırlamak
 • Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak,
 • Yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak Etüd-Proje Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Yapım ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü ihale işlemlerini yürütmek,
 • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerini yapmak,
 • İhalesi yapılarak tamamlanmış olan işlerin; her türlü kesin hesap, ara kesin hesap, tasfiye ve fesih hesaplarını inceleyerek tashih ve tasdikini temin etmek,
 • Kendi hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı organizasyon şeması, stratejik planını, performans programını, yıllık faaliyet raporunu, dönem gerçekleşme raporlarını hazırlamak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,
 • İş ve İşçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, iş yaparken 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Kanunu” ile ilgili hükümleri uygulamak/ uygulatmak,
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı web sayfasını geliştirmek ve üç ayda bir güncellemek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.